Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  Aนายจตุพร สิหนาทกถากุล

ประธานกรรมการ


นายเจริญ มีนสุข

กรรมการ


ศ.นพ.เดชา ตันไพจิตร

กรรมการ


นายประภัทร สุทธาเวศ

กรรมการ


ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล

กรรมการ


นาย สุเมธ เจนเจษฎา

กรรมการ


นพ.อาคม เชียรศิลป์

กรรมการ


นายฐิติ สิหนาทกถากุล

กรรมการ


นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล

กรรมการ


นายนรเทพ สิหนาทกถากุล

กรรมการ


นายไกรศักดิ์ ขัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ


นพ.ปรีดี เหตระกูล

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ


รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ


ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ


พูดคุยกับเจ้าหน้าที่