Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


CRM Marketing Officer


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเวชสถิติ สาขา Information Technology สาขาพัฒนาธุรกิจ สาขา Finance หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง สามารถวิเคราะห์และนำเสนอฐานข้อมูลที่ซับซ้อนได้
 • หากมีประสบการณ์ในงานเวชสถิติ งาน Financial Analysis หรือ การทำสถิติของโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 • มีวิสัยทัศน์ ชอบคิดค้น และนำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และทำงานเป็นทีมมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี


รายละเอียดของงาน
 • ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในการบริหารจัดการ และนำเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) รวมทั้ง วิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภค เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • บริหารจัดการ และนำเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลให้กับแผนกต่างๆในฝ่ายการตลาด และสื่อสารการตลาด เพื่อนำไปวางแผนการตลาด และกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมทั้งทำการสำรวจตลาด (Market Survey) เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • บริหาร และจัดการระบบข้อมูลอื่นๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดการทำงานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานข้อมูล เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สร้างภาพพจน์บริษัทที่ดีต่อลูกค้า

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

ลงทะเบียน