Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ (Programmer)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Crystal Report, net, VB, C#, PHP, ASP, SQL ได้
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ database และพื้นฐานการออกแบบระบบงานเบื้องต้นได้
 • สามารถจัดทำ Test Case และทดสอบระบบได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามตารางเวรที่กำหนดได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้

รายละเอียดของงาน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
 • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ แก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
 • ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย / แผนกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทางระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:30 และ 13:00 - 16:30 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

ลงทะเบียน