Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A


หัวหน้าแผนกสนับสนุนข้อมูลธุรกิจ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม หรือออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล และดูแลระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม และสามารถดึงฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, Power Point  ในระดับสูง
 • สามารถออกแบบ และจัดทำรูปแบบรายงานขั้นสูงได้อย่างเหมาะสม
 • จัดการบริหารสารสนเทศตามความสำคัญของข้อมูล เพื่อระบบความปลอดภัยขององค์กร
 • มีทักษะในการประสานงาน ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • หากมีประสบการณ์โรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • รวบรวมข้อมูล และประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานสถิติต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล และรับผิดชอบวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติโรงพยาบาลประจำเดือน และสถิติต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ
 • ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย/ แผนกต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • บริหารจัดการ ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ และดูแลรักษาระบบ Internal/Internet e-mail
 • จัดทำสรุป หรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแล System Configuration และบริหารจัดการผู้ใช้งานของระบบ  Internal/Internet e-mail
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:30 และ 13:00 - 16:30 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

ลงทะเบียน