Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


นักโภชนาการ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ โภชนวิทยา โภชนบำบัด
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS. Office ความรู้ด้านเอกสารการแพทย์ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความรู้ความสามารถเรื่องการกำหนดอาหาร / โภชนบำบัด / อาหารเฉพาะโรค
 • มีความรู้ความสามารถด้านโภชนบริการ (อารหารทั่วไป อาหารจัดเลี้ยง อาหารเพื่อสุขภาพ)
 • มีประสบการณ์ด้านโภชนาการ และการทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • จัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค และสภาวะ (งานโภชนบำบัด)
 • จัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ญาติ เจ้าหน้าที่ และการจัดเลี้ยง ให้ได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • ประเมิณภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเฉพาะโรค และวางแผนการให้อาหาร
 • กำหนดความต้องการพลังงาน และสารอาหารของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรค และภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
 • แปรคำสั่งอาหาร และกำหนดรายการอาหารเฉพาะโรค
 • กำหนดปริมาณ และสัดส่วนอาหาร / วัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้อง
 • ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย
 • ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านรสชาติ และปริมาณสัดส่วนอาหารที่จัดให้ผู้ป่วย ให้ถูกต้องตามกำหนด
 • ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร และการจัดอาหารให้ถูกต้องตามรายชื่อและโรคของผู้ป่วย
 • ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทั่วไป เพื่อประเมินการบริโภคอาหารและบริการ
 • ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการแก่ผู้ป่วย และญาติ
 • ประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ
 • ฝึกสอนญาติผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยทำอาหารสายยางที่บ้านได้
 • จัดทำรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรค อาหารบริการญาติ อาหารจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ชิว ชิว
 • จัดทำเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้อาหารเฉพาะโรค สำหรับผู้ป่วย
 • ร่วมทีมสหสาขาวิชาด้านโภชนบำบัด
 • บันทึกข้อมูล สรุปรายงานผลการดำเนินงานโภชนบำบัด / โภชนบริการ รายเดือน / รายไตรมาส / รายปี เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสังคม ชุดพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน