Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aนพ. ประณิธิ สาระยา
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800
      ประวัติการศึกษา

  •  พ.บ.,  คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด   สถาบันโรคทรวงอก

  

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  • สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

 

     ประสบการณ์การทำงาน

  • สถาบันโรคทรวงอก   นนทบุรี

  

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  •  แพทย์ที่ปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์หัวใจ  รพ.ไทยนครินทร์

 

      ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ 

  •  

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 
วัน เวลา หมายเหตุ
พฤ.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์