Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A

นพ. ชุมพล ศุภนันตฤกษ์
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800
     สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

          มหาวิทยาลัยมหิดล

 

     วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์หัวใจ  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship of Interventional Cardiology :

          University Hospital Gasthuisberg,

          Katholic University, Leuven, Belgium

 

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศไทย

 

     ประสบการณ์การทำงาน

  • ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ

 

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ

          โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.09:00-12:00 น.เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์