Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536
ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ


ประกอบด้วย

คุณจตุพร สิหนาทกถากุล : ประธานกรรมการ

พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ : อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร

นายแพทย์ เจริญ มีนสุข : กรรมการผู้อำนวยการแพทย์

โดยเปิดบริการแผนก หลัก 6 แผนก ได้แก่ 
แผนกอายุรกรรม
แผนกศัลยกรรม
แผนกสูติ-นรีเวช
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกตา-หู-คอ-จมูก
แผนกทันตกรรม
 

 
นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกวิเคราะห์โรค แผนกผู้ป่วยในที่ชั้น 5, 6, 7 และ 8 ฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่ แผนกเวชระเบียน แผนกติดต่อสอบถาม แผนกโภชนาการ แผนกวิศวกรรม แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเคหกรรม แผนกยานพาหนะ และในส่วน ของงานด้านสำนักงาน เช่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร สำนักผู้อำนวยการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ด้านพื้นที่การให้บริการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่ การให้บริการ เพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี 2544 เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการที่ชั้น L
ปี 2545 เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน บริการที่ชั้น L
ปี 2546 โรงพยาบาลมีการบริการเพิ่มเติมได้แก่

    1. แผนกเด็กสุขภาพดี (Well-Baby Clinic) สำหรับเด็กตั้งแต่แรกคลอด สำหรับฉีดวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
    2. แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization)
    3. แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery Department) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วย โรคกระดูกและข้อซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์กระดูกและข้อ" ในปี 2549

ปี 2547 เปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ไตเทียม
ปี 2548 เปิดศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
ปี 2550 เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
ปี 2551 - ปัจจุบัน

 
บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี