Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A

 
ประวัติความเป็นมา
ด้วยเป็นคำปรารภของ’พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

ให้ดำเนินการก่อตั้งกองทุนเพื่อพระอาพาธ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไม่มีค่ารักษาพยาบาล โดยทุนแรกเริ่ม

พระราชสังวรญาณ ได้นำปัจจัยซึ่งรับจากศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับโรงพยาบาลไทยนครินทร์

เพื่อก่อตั้งกองทุนเพื่อพระอาพาธเป็นจำนวนเงิน 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 คณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จึงดำเนินการตามความประสงค์ของพระราชสังวรญาณ ก่อตั้ง

“กองทุนหลวงพ่อพุธ เพื่อพระอาพาธ” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 ต่อมาปลายปี พ.ศ.2553

นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ จึงเห็นชอบให้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ

ตามกฎหมาย โดยยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไปเมื่อเดือนธันวาคม 2553 


วัตถุประสงค์

1. ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ดูแล บำบัด รักษาพยาบาล ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

การรักษาพยาบาลแก่ภิกษุที่อาพาธ (เจ็บป่วย) ในพุทธศาสนา 

และประสบปัญหา ขาดแคลนไม่มีค่ารักษาพยาบาล และ/หรือไม่มีโยมอุปัฏฐาก

2. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สงเคราะห์ ให้ทุนแก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเดือนร้อน ทุกข์ยาก เจ็บป่วย มีฐานะยากจน ผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่าง ๆ

3. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สงเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อการแพทย์    การศึกษา การศาสนา และการสาธารณภัย

4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


บริจาคสมทบมูลนิธิ

 ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

“ มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ ”  เลขที่บัญชี  019 – 6 -03949-6  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาบางนา

 

เมื่อโอนแล้วโปรดโทรแจ้ง หมายเลข 0-2361-2727   ต่อ 3397หรือจดหมายส่งไปที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ)

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ท่าน


บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี