Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A

"อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์"

Thainakarin…The hospital you can trust

 

           โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดูแลรักษาที่มี

คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ราคาเป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

และบุคลากร มีความสุข


พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร
  2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับสากล
  3. พัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
  4. พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจ ดุจญาติมิตร
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยมหลัก