ไทยนครินทร์พร้อม! ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โดยทุกขั้นตอนดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน