โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับลูกค้าที่สั่งจองวัคซีนทางเลือก Moderna  จัดโครงการ “ลูกค้าไทยนครินทร์ส่งต่อวัคซีน  Moderna  สร้างภูมิคุ้มกัน  Covid-19” ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการส่งต่อสุขภาพดีให้กับกลุ่ม 608  (กลุ่ม 608 คือกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ที่มี 7 โรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้บริจาควัคซีนมาให้ทางโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องการรับวัคซีนและเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19 ไปด้วยกัน ซึ่งมีกลุ่ม 608 ให้ความสนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4