โรงพยาบาลไทยครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (Safety Week) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงวิธีป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ อาชีวอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม มอบของที่ระลึก โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่1, 6 ธันวาคม 2565 ที่โรงงาน 2W และ 8,12 ธันวาคม 2565 ที่โรงงาน PE บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง