บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตลอดการประชุม การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์