โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ารับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certificate: SSCC) ในระดับ 5 ดาว โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และมี นพ.พีระ ช้างแก้ว ผู้อำนวยการแพทย์ และพญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาทเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ