มาฟังประสบการณ์ของคุณทวีวัฒน์ โกสียรักษ์วงศ์ อายุ 42 ปี ที่ได้รับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องทางเดินอาหารจนพบความผิดปกติของติ่งเนื้อในลำไส้ถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2562 ทำให้สามารถตัดติ่งเนื้อทิ้งได้ทันก่อนจะลุกลามกลายเป็นโรคร้าย

เพราะการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คือ การตรวจที่สำคัญมากในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ ช่วยให้แพทย์มองเห็นสาเหตุของอาการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้วินิจฉัยโรคและสามารถรักษา ลดโอกาสเสี่ยงของโรคร้ายได้