LCP Large Image

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (HOSPITAL ACCREDITATION) ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

rectangle_1088

ด้านการบริหาร/สำนักงาน