คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน (HRM&HRD) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี
 • เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ติดกรอบ ชอบความท้าทาย และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • กำกับดูแลงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน และสอดคล้องตามกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ และระบบ
 • นำเสนอ และ จัดทำ กลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และระบบคุณภาพ
 • ทบทวน ดูแล นำเสนอนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่เป็นปัจจุบัน
 • บริหาร ควบคุม ดูแลงานในฝ่ายให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุเป้าหมายตามแผนงานและสอดคล้องตามกฎหมาย
 • นำเสนอและจัดทำ กลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และระบบคุณภาพ
 • นำเสนอแผนงาน งบประมาณ ประจำปีของฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแผนยุทธศาสตร์
 • พัฒนาบุคลากรทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
 • สนับสนุนส่งเสริมเพื่อรักษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก
 • ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจนโยบาย ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนให้ความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
 • โครงการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ