รายละเอียดงาน

  • ตรวจสอบการจัดทำต้นทุนรายตัวค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการอื่น ๆ
  • จัดทำกำไร (ขาดทุน) โปรแกรมเหมาจ่ายของโรงพยาบาล
  • ตรวจสอบการจัดทำกำไร (ขาดทุน) โปรแกรมตรวจสุขภาพรายปีของแผนกการตลาด รวมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นรายการส่งเสริมการขายของแผนกการตลาด
  • วิเคราะห์กำไร (ขาดทุน) โปรแกรมเหมาจ่ายที่จัดทำไปแล้ว ว่ามีกำไร (ขาดทุน) จริงเป็นเช่นไร และนำข้อมูลการใช้โปรแกรมเหมาจ่าย
  • คำนวณจุดคุ้มทุนเครื่องมือแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ Resource Planning
  • จัดเก็บข้อมูลรายได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดรูปแบบการนำเสนอในการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บรายได้
  • ดูแลระบบบัญชีและการบันทึกรายการลงในระบบ SSB และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกียวกับ ระบบ SSB

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการทำบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน , บัญชีบริหารและ Management Report
  • ผ่านประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หากสามารถวิเคราะห์งบการเงิน และเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารงาน และบริหารคน

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์
  2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
  3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ