คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอานามัยความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและจัดทำแผนฝึกอบรมทั้งระบบ
 • เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ติดกรอบ ชอบความท้าทาย และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่

 •  กำหนด แนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ จัดทำแผนฝึกอบรม (TRM) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหาร ตรวจสอบการจัดทำ และการจัดส่งเอกสาร หลักสูตร การจ่ายเงินสมทบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
 •  วิเคราะห์ GAP COMPETENCY แปลผลสำรวจ TRAINING NEED และจัดทำแผนฝึกอบรมร่วมกับวิชาการฝ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ รพ.
 • จัดทำโครงการ งบประมาณ อนุมัติหลักสูตร และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
 • บริหารจัดการ และควบคุมคลังพัฒนาบุคลากร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับบุคลากร ในวาระต่างๆ
 • ตรวจสอบการจัดทำสื่อต่างๆ การสนับสนุนการจัดการประชุม และการจัดการด้านโสตทัศนูปกรณ์
 •  จัดทำเอกสารคุณภาพและตัวชี้วัดคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการวิเคราะห์
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ