รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบกำกับดูแลในด้านงานบริหาร/บริการของฝ่ายเภสัชกรรม(ด้านคลังยา)
 • นำพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และระดับโรงพยาบาล
 • วางแผน ควบคุม จัดการบริหารงานเภสัชกรรมการทำงานคลังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การขอซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ จัดจ่าย บริหารวันหมดอายุให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • บริหารจัดการระบบยาผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดราคายาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้ยา
 • กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และสนับสนุนงานของแผนกอื่นๆรวมถึงงานผู้ป่วยนอก/ใน งานศูนย์สารสนเทศ งานเภสัชกกรมคลินิก
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป จบการศึกษา ปริญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 2. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรม
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 4. มีภาวะผู้นำ ทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ ด้านการมอบหมายงาน
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ (สร้างความสัมพันธ์/ยอมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆของผู้อื่น)
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS office
 7. หากมีประสบการณ์บริหารคลังยาโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ1  อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ