หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดแผนงานในการจัดทำ Clinical Practice Guideline ร่วมกับ Patient Care Team เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและมีการติดตามตัวชี้วัด เพื่อประเมินผล
 • วางแผนงานของการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย และการบริหารความเสี่ยงด้าน Clinical และ Non Clinical
 • วางแผนในการจัดการเยี่ยมสำรวจภายในประจำปี / Tracer
 • วิเคราะห์ Gap Analysis ในด้านการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลและ Scope of services ของหน่วยงาน
 • ให้คำปรึกษาในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนที่เป็น Hospital KPI, Departmental KPI และ Functional KPI และติดตามตัวชี้วัด เพื่อให้ประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ Scope of service และ Job Description
 • จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารงานคุณภาพ และจัดการฝึกอบรมด้านคุณภาพ
 • งานด้านอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารคุณภาพ/ระบบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Office ได้ดี

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

 

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ