คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทางการพยาบาลมากกว่า 7 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความรอบรู้ทางวิชาการ
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสียสละ อดทน หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • บริหารจัดการภารกิจด้านการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายของงานพยาบาล โดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • อำนวยการจัดระบบงาน และควบคุมดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลในสายงานบริการพยาบาลสามรถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ รักษาไว้ซึ่งจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ด้านการบริหาร

 • รับนโยบายจากรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล ลงสู่การปฏิบัติ
 • ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล เพื่อให้การบริหารจัดการ และการดำเนินการของงานพยาบาลมีทิศทางที่ชัดเจน
 • ร่วมกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
 • อำนวยการให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีการวางแผนโครงการและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล
 • กำกับดูแล และติดตามสนับสนุนให้หัวหน้าสายงานพยาบาล / หัวหน้าแผนก และบุคลากรทางการพยาบาล ระดับต่างๆมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล
 • ช่วยกำหนด บทบาท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสายงานพยาบาล หัวหน้าแผนก และบุคลากรทาง การพยาบาลทุกระดับ
 • เยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อติดตามควบคุมกำกับในเรื่อง ระบบบริการพยาบาล การจัดอาคารสถานที่ระบบบันทึก รายงาน ตลอดเรื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำสรุปผลงานของงานพยาบาล ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เสนอต่อรองผู้อำนวยการแพทย์งานพยาบาล
 • ประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้งานบริการพยาบาลบรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล
  • วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ และประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • จัดเตรียม และรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำ รานงานรองผู้อำนวยการแพทย์งานพยาบาล

ด้านการบริการ

 • ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการพยาบาล การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
 • กำกับดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ภายใต้ พรบ.วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ / ข้อบังคับสภาการพยาบาล / กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับความปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน
 • เป็นที่ปรึกษาแก่หัวหน้าสายงานพยาบาลในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริการพยาบาล และความคุ้มค่าของกิจกรรมการรักษาพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการ

ด้านวิชาการ

 • ประสานงานกับงานวิชาการพยาบาลในการนำผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ อุบัติการณ์ และข้อร้องเรียน มาวิเคราะห์ความต้องการ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่เพียงพอ และมีเจตนคติที่ดีในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

 • ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 • สมัครออนไลน์
 • เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 • ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

วิธีการสมัคร

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ