Shopping Cart

No products in the cart.

หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนกลยุทธ์พร้อมเสริมสร้างช่องทางการตลาดในธุรกิจตามนโยบายของบริษัท
 • วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ศึกษาสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด
 • วางแผนรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ในแผนก และติดตามยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • วางแผนในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในของโรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • วิเคราะห์การตั้งราคา / การปรับราคาผลิตภัณฑ์ / บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
 • วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลราคาคู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแพ็กเกจ, โปรโมชั่น
 • วางแผนการตลาดสำหรับการประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ และหาลูกค้า เพื่อเสนอ Produce ด้านการรักษาพยาบาล เช่น โปรแกรมการตรวจร่างกาย โปรแกรมการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ตามแผนการตลาดของหน่วยงาน
 • วางแผนการตลาด ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขององค์กร
 • วางแผนและพัฒนาการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดทำแคมเปญโปรโมชั่นต่าง ๆ
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลในแต่ละเดือนเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
 • วางแผนรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ในแผนก และติดตามยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • วางแผนงบประมาณทางการตลาดและบริหารค่าใช้จ่ายในแผนกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
 • สร้างแบรนด์ของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย ( ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะด้าน คอมพิวเตอร์ และ MS Excel Word  Power Point
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการตลาดและพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
Share