หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
 • จัดหา ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
 • วางแผน ควบคุมและบริหารโครงการทางด้านไอทีให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารบุคลากร อัตรากำลังในหน่วยงานให้เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
 • ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการทางด้านไอทีให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับองค์กร
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
 • จัดทำสรุปหรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการดูแลระบบสารสนเทศ
 • สามารถวางแผนการบริหารโครงการทางด้านไอที
 • ประสานงานภายในและภายนอกฝ่ายได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว
 • สามารถจัดระบบการทำงานให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถให้คำแนะนำทีมงานในการออกแบบระบบ Infrastructure และระบบ Network ที่สามารถรับรองการใช้งานของผู้ใช้ได้
 • สามารถให้คำแนะนำทีมงานในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้
 • สามารถให้คำแนะนำทีมงานในการออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับความต้องการของระบบงานได้
 • สามารถตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ