Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (HOSPITAL ACCREDITATION)
ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา