Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เภสัชกร (Full time/Part time)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

รายละเอียดของงาน
 • ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกรในการลงข้อมูล ลงราคา จัดยาและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน