Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cath Lab)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้นำ (Leadership) มีทักษะการบริการที่เป็นเลิศ
 • มีทักษะด้านพัฒนาศักยภาพ สอนงานและให้คำแนะนำขั้นพื้นฐาน (Basic) แก่ผู้อื่น

รายละเอียดของงาน

ด้านการปฏิบัติการ

 • ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มี และไม่มีการสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในร่ายกาย (invasive / noninvasive) และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงาน และบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา
 • รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
 • ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ โดยประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ เภสัชกร เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ ให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการสูงสุด

ด้านการวางแผน

 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
   

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน