Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เลขานุการ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี

รายละเอียดของงาน
 • ดูแลรับผิดชอบระบบเอกสารเข้า - ออก นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • การร่าง พิมพ์ เอกสารต่างๆ
 • ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมนำเสนอ
 • ประสานนัดประชุม จัดเตรียมเอกสาร เข้าบันทึก/จัดทำรายงานการประชุม
 • จัดตารางนัดหมาย/เตือนนัด ของผู้บริหาร
 • ตรวจสอบ mail ภายใน - นอก
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน