Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ช่างเครื่องมือแพทย์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, อิเล็คทรอนิกส์              
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
 • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
 • รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ทุกครั้ง
 • ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
 • จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์ กลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามแผนที่กำหนดไว้
 • ระบุสาเหตุของการซ่อมทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การซ่อมข้อมูลเครื่องมือแพทย์
 • ลดต้นทุนการซ่อม โดยคัดเลือกอะไหล่ที่มีคุณภาพเท่าเทียม แต่ราคาถูกกว่า
 • ติดตามตรวจสอบแผน PM/CAL ของบริษัทคู่สัญญาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • ควบคุมดูแลสถานที่ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลักการ 7 ส.อยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน