Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


หัวหน้าแผนกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการเวชระเบียน 3 ปีขึ้นไป และงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน
 • เป็นผู้ประสานงานด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล ทั้งศูนย์สารสนเทศ, แพทย์, พยาบาลผู้ใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
 • กำกับดูแล และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อให้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานระบบคุณภาพ จัดทำสถิติการทำงาน และเครื่องชี้วัดของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการควบคุม และปฏิบัติงานด้านการ Scan เอกสารทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 • ควบคุม ดำเนินการ และมอบหมายงานการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการ Scan เอกสาร
 • วางแผน และพัฒนาระบบงาน รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน