Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ (HRIS)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Crystal Report, net, VB, C#, PHP, ASP, SQL ได้
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ database และพื้นฐานการออกแบบระบบงานเบื้องต้นได้
 • สามารถจัดทำ Test Case และทดสอบระบบได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้
 • หากมีความรู้ด้านงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
 • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ แก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
 • ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย / แผนกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทางระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1.  สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน