Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่การเงิน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะทางด้าน  MS.Officer เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้เครื่องคิดเลข ในการคำนวณด้วยความชำนาญ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความซื่อสัตย์

รายละเอียดของงาน
 • ร่วมตรวจนับเงินได้ให้ตรงกับรายงานการปิดรอบ / การส่งเงินของแคชเชียร์
 • ตรวจสอบ / จ่ายเช็คเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข
 • ตรวจสอบรหัสแพทย์จากระบบ SSB
 • UPDATE TEMP DF IMPORT ประจำวัน
 • แยกรายงานตามแผนก/ รหัสแพทย์ แนบเอกสารประกอบรายการเพิ่ม / หักเงินแพทย์ ออกใบรับค่าแพทย์
 • ปิดงานประจำเดือนหลังจากแผนกบริหารจัดการหนี้บันทึกตัดหนี้ในระบบครบถ้วนแล้วส่งศูนย์  IT ออกรายงาน
 • ออกรายงานการจ่ายเงินแพทย์ ส่งฝ่ายบัญชี จัดทำเช็ค นำเสนอเพื่อลงนาม
 • ทำรับชำระในระบบ SSB จากกลุ่มลูกหนี้ / ออกใบเสร็จลูกหนี้
 • คุมทะเบียนเช็ครอจ่ายเจ้าหนี้ / เช็คหมดอายุเข้าแฟ้ม
 • สรุปรายงานการจ่ายเงินแพทย์ส่งธนาคาร
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน