Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่เอกสารทางการแพทย์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเอกสารเวชระเบียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้คล่อง
 • มีความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสารทางการแพทย์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกับบริษัทประกัน และบริษัทคู่สัญญาในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ
 • พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูล
 • รับเรื่องการขอประวัติ และการประสานงานกรณีต่างๆ จากบริษัทประกัน และบริษัทคู่สัญญา ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ประสานงานต่อยังผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี สั่งพิมพ์เอกสารตามการร้องขอให้พยาบาลทำการตรวจสอบ ยืม/ส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วย และจัดเก็บสำเนา
 • ตรวจสอบการขอปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย และการลงนามแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลในรายที่บริษัทประกันขอประวัติการตรวจ
 • จัดทำ พิมพ์ รายงาน สถิติต่างๆ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน Concurrent review และ Third party payer service
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน