Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เลขานุการ (อาวุโส)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป 
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • บริหารจัดการเวลาได้ และสามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
 • รอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดของงาน
 • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น
 • จัดทำ และจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้หน่วยงานกากับดูแล รวมทั้ง ผู้ถือหุ้น
 • เป็นผู้ช่วยในการทำงานงานบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
 • ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก
 • ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการพิจารณา
 • งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน