Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


รองผู้จัดการฝ่ายประสานทรัพยากรทางการแพทย์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์หอผู้ป่วยอายุรกรรม/ศัลยกรรม/ICU อย่างน้อย 7 ปี และผ่านงานบริหารทางการพยาบาล/นิเทศการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ UR/UM/การพิจารณาสินไหมในบริษัทประกัน
 • มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบเวชระเบียน
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
 • กำกับดูแลการให้บริการงาน Third Party Payer Service และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญาในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของ ผู้ใช้สิทธิ
 • ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ และกำกับดูแลงาน Third Party Payer Service ให้เป็นไปตามแผน
 • ร่วมประเมินผล และเสนอวิธีปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา แผนการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • กำกับดูแลระบบการทำ concurrent review ของพยาบาลประสานทรัพยากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ ในรายที่พบประเด็นจากการทำ Concurrent  Review และ/ได้รับข้อมูลจาก Third Party Payer Service ประมวลผลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ UR physician ทุกเดือน
 • สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการคิดค่ารักษา และหมวดรายการมาตรฐานสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการของสถานพยาบาล กรณีพบความคลาดเคลื่อนส่งรายงานให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทุกเดือน
 • การประสานงานกับ Third Party Payer Service  และหน่วยงานภายใน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ
 • จัดทำรายงาน สถิติ และตัวชี้วัดของฝ่ายฯ และคณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์ทุกเดือน
 • ร่วมทำ Restrospective Review ในรายที่ได้รับข้อมูลจาก Third Party Payer  ว่าข้อบ่งชี้ในการ Admission,Investigtion ไม่ชัดเจน/วันนอนนาน และสุ่มตรวจในรายที่วันนอนนาน, ค่าใช้จ่ายสูง ( Top Simple Disease และ Surgical case ) วิเคราะห์ผลและรายงานต่อผู้บังคับชา และในการประชุมคณะกรรมการประสานทรัพยากรทางแพทย์

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน