Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


UR Nurse


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม และศัลกรรม / ICU อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์งาน UR / UM / สินไหม
 • มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบเวชระเบียน
 • มีความรู้เบื่องต้นด้านสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล , Insurance และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมการปฎิบัติงานได้ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

รายละเอียดของงาน
 • ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ ( concurrent review ) ผู้ป่วยในใช้สิทธิการรักษาจากบริษัทประกัน และบริษัทคู่สัญญา และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกับบริษัทฯ ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ์
 • Concurrent review ผู้ป่วยในใช้สิทธิการรักษาจากบริษัทประกันทุกราย และบริษัทคู่สัญญาเฉพาะบริษัทเด็นโซ่ และโตโยต้า
 • บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน และเอกสารทางการเงิน ลงใน concurrent review form และส่งโทรสารให้บริษัท AIA , AZAY , FWD
 • เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทประกัน/บริษัทคู่สัญญา และหน่วยงานภายใน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิการรักษา
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลใน Form B / ใบส่งตัวเข้ารับการรักษา และใบรับรองแพทย์เมื่อส่งจำหน่ายโดยเปรียบเทียบกับบันทึกต่างๆ ในเวชระเบียน และการประสานงานเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย/ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ กรณีพบว่าต้องทำการแก้ไข
 • คัดเลือกเอกสาร และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วยใน รายที่บริษัทประกัน/บริษัทคู่สัญญาขอประวัติการตรวจรักษา ส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งโทรสาร และในรายที่ใช้สิทธิบริษัทเด็นโซ่และโตโยต้าเมื่อส่งจำหน่าย ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
 • รายงานปัญหา (ถ้ามี) ข้อมูลจากการปฎิบัติงานทุกวันทำการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ Concurrent review จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
 • สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการคิดค่ารักษาในรายที่ส่งจำหน่าย ประสานงานเพื่อการดำเนินการแก้ไขหากพบความคลาดเคลื่อน และส่งรายงานเหตุการณ์
 • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย / การเงิน / รับผู้ป่วยใน / ประสานสิทธิประโยชน์ / ผู้เกี่ยวข้องอื่น ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้สิทธิ์
 • เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์ และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน