Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิประโยชน์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาที่ดี สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ประสานงานเรื่องเอกสารการใช้สิทธิรักษาการพยาบาลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • แนะนำ และอธิบายเรื่องสิทธิเบิกต่างๆให้กับผู้รับบริการภายใน และภายนอก
 • แนะนำเรื่องสิทธิเบิกประกันต่างๆ ในการใช้เครดิตให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของบริษัทประกัน
 • ติดตามเอกสารการใช้สิทธิเบิกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเบิกต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • ประสานงานแพทย์ พยาบาล ด้านข้อมูลการรักษา ในเอกสารใบเคลมที่ไม่ครบถ้วน เพื่อสิทธิในการเบิกของผู้รับบริการ
 • ประสานตามห้องตรวจ เพื่อตรวจสอบบัตรประกัน และสิทธิในการรักษาพยาบาล และให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ
 • ประสานงานกับแผนกการเงิน OPD  ต่างๆ ตามที่ร้องขอ ในการประสานงานเอกสารการใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้องของบริษัทคู่สัญญา
 • อธิบายรายละเอียดการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้รับบริการ ทราบเงื่อนไขการให้เครดิต ก่อนการรักษาพยาบาล
 • งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน