Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล หรืองานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
 • มีบุคลิกเหมาะสม คล่องแคล่ว กริยามารยาทดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงพยาบาลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ รู้จักวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ความรู้เรื่องสวน การตกแต่งสถานที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้
 • จัดฝึกอบรมพนักงาน จัดอัตรากำลังให้เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน จัดประชุมพนักงานเดือนละครั้ง
 • สามารถสรุปรายงานประจำเดือน การคิดต้นทุนปัญหาแนวทางแก้ไข การทำเครื่องชี้วัดของแผนกได้
 • หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
 • ประสานงาน ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทคู่สัญญาต่างๆ
 • ควบคุม และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้คุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุน
 • ปรับปรุงภูมิทัศ ทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาลอย่างสวยงาม และประหยัด
 • ตรวจสอบการจัดตารางเวร ในแต่ละแผนก จัดหาอัตรากำลังทดแทน ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเคหกรรม และรายงานตัวชี้วัด ข้อร้องเรียน หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงงานของฝ่าย
 • พัฒนางานคุณภาพของฝ่ายเคหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย ภายในฝ่ายเคหกรรมให้เป็นไปตามความถูกต้อง และความเหมาะสม รวมทั้งการเบิกของใช้สิ้นเปลือง กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินงานได้ด้วยดี
 • ตรวจสอบความถูกต้อง สรุปรายงานประจำเดือนของฝ่ายเคหกรรม ก่อนส่งผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน