Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เภสัชกร (ศูนย์สารสนเทศทางยา)


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
 • ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลเรื่องการใช้ยาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
 • ประเมิน ADR ด้วย Naranjo’s Algorithm ร่วมกับอาการแสดงทางคลินิกของคนไข้ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลแก่เภสัชกรที่ทำหน้าที่ประเมิน ADR
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดการระบบ ADR ที่ได้รับเพื่อค้นหาแนวทางป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของการเกิด ADR จากยา
 • ให้ความรู้เรื่องระบบงาน ADR แก่พยาบาลใหม่ โดยจัดอบรมในการปฐมนิเทศพยาบาลเข้าใหม่ของฝ่ายการพยาบาล
 • ซักประวัติแพ้ยา และส่งต่อข้อมูลประวัติแพ้ยาเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
 • วางแนวทางการบันทึกประวิติแพ้ยาและระวังการใช้ยาลงในคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบความถูกต้องการลงบันทึกประวัติแพ้ยาและระวังการใช้ยาในคอมพิวเตอร์และหน้าแฟ้มเวชระเบียน
 • สนับสนุนข้อมูลด้านยาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล
 • ประสานงานกับทีมงานทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา
 • ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
 • เก็บรวบรวม วิเคราะห์คำถามเกี่ยวกับเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆ เพื่อจัดทำสถิติประเภทของคำถามที่พบบ่อย รวมทั้งหาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ประสานงานกับหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย เรื่องแนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับยา วิธีการใช้ ผลข้างเคียงของยา และส่งผลข้อมูลให้กับเภสัชกรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้ทราบ
 • จัดทำเอกสารด้านยา เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ได้แก่  Pharm News และ Safety Alert
 • จัดเอกสารช่วยแนบกับยา เช่น ยาที่มีเทคนิคพิเศษในการใช้ ยาฉีด เป็นต้น
 • เขียนบทความหรือตอบปัญหาทางการเกี่ยวกับการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่บุคลากรหรือผู้ป่วยทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล
 • ช่วยงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วย และให้ข้อมูลยาในด้านต่างๆ ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน