Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


นักกายภาพบำบัด


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้
 • ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์

รายละเอียดของงาน
 • ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชีพ
 • วางแผนจัดลำดับการให้บริการ ป้องกันความเสี่ยง สื่อสารข้อมูลภายในทีม กับ แพทย์ และบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
 • ตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และการจำหน่าย ให้การรักษา ติดตามผลการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ปัญหา ปรับแผนการรักษาจนได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย
 • สื่อสารกับผู้ป่วย และครอบครัว เกี่ยวกับการรักษา ให้ข้อมูลการแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านได้ การเสริมกำลังให้ผู้ป่วยอย่างชัดเจน และมีการบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนสมบูรณ์
 • วางแผน และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ และคลินิกในการให้บริการทางกายภาพบำบัด และรายงานอุบัติการณ์ได้ชัดเจน ทันเวลา
 • วางแผนบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญงานให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และประสานข้อมูลการรักษา นักกายภาพ Part Time กำกับการดำเนินงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้อย่างราบรื่น
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีการรายงานทั้งกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน
 • สามารถใช้และบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดได้เหมาะสม คุ้มค่าจัดส่งเครื่องมือ ซ่อมแซม และติดตามเครื่องมือเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกายภาพบำบัด ในเวชระเบียน และในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้
 • มีองค์ความรู้ กระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมเรียนรู้งาน  เทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีใหม่
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335


สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน