Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aทพญ. วรรณพร ภูษิตไภยไคย
ใบอนุญาตเลขที่ : ท.7204
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

  • ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์  
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง

          สาขาปริทันตวิทยา

     วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

     สมาชิกสมาคมแพทย์ 

  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ทันตกรรมปริทันต์(รักษาเหงือก)
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ศ.09:00-17:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์