Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. ฉกาจ ผ่องอักษร
ใบอนุญาตเลขที่ : ว. 15050
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

  •  พ.บ.,   University of the East RMMC

     วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม.มหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว    แพทยสภา
  • Sport  Rehabilitation,  University of Illinois
  • Ph.D.  in Kinesiology  (Exercise Physiology)

     ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ตำแหน่งปัจจุบัน 

  • แพทย์ที่ปรึกษาสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู    โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ 
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อา.14:30-17:30 น.เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ ออกตรวจเฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์