Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aนพ. มนต์ธวัช อำนวยพล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.28633
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

  • พ.บ.,   คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร

     วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

  • แพทยสภา

     ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์ที่ปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด    ศูนย์หัวใจ   โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและระบบไฟฟ้าในหัวใจ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์