Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aพญ. สุธนี สนธิรติ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.35432
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  •  ระดับมหาวิทยาลัย  แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •  เฉพาะทางจักษุวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  •  เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขค่าสายตา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาจักษุวิทยา     

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • จักษุแพทย์   ศูนย์เลสิก  โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อา.09:00-12:00 น.เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 และ 5
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ ออกตรวจเฉพาะ สัปดาห์ที่ 1,3,5

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์