Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aพญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.15517
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

     วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจักษุวิทยา แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

  • สนง.บรรเทาทุกข์ฯ   สภากาชาดไทย
  • อาจารย์พิเศษ  ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬา

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • จักษุแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ

 

 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.08:30-15:30 น. -
อา.13:00-16:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์