Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. เชาวลิต พัฒนสิริกุล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.22593
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ์

     วุฒิบัตร

  • Thai board of General Medicine วิทยาแพทยศาสตร์

          กรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล

  • Thai board of Gastroenterology วิทยาแพทยศาสตร์

          กรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล (ปี 2552)

     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • Thai board of Gastroenterology แพทยสภา

     ประสบการณ์การทำงาน

  • โรคเขตร้อน และสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

          โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

 

 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 
วัน เวลา หมายเหตุ
พฤ.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์