LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์และแพทย์ประจำแผนกโรคผิวหนังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • แพทยสมาคม
  • สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:30-12:00 น.-09:30-12:00 น.---