LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์(จิตแพทย์Fulltime)ปี2556-2558
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา(จิตแพทย์Fulltime)ปี2558-2560

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกชมรมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-15:00 น.09:00-20:00 น.09:00-20:00 น.-09:00-15:00 น.09:00-15:00 น.-