LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์พี่เลี้ยงสาขาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
  • แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 13:00-16:00 น. - - -